Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov RSS

v MPK je https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/2 LP/2018/2 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

je to OK alebo zlé alebo málo ambiciózne?

Zaujimave cvicenie v rimskych cisliciach :slight_smile: 164 clankov.

hlavne je to kopia tohto navrhu ktory by mali prave vyhodnocovat po MPK…
je to dost cudne rovnako ako zmena vynosu o standardoch opatrenim aj napriek tomu ze jeho zmena je sucastou navrhu zakona o itvs…

Pravdepodobne opakované MPK kvôli rozsahu zmien v predošlom materiáli.

To znamena, ze by mala byt vonku aspon informacia, ze material bol stiahnuty a v tomto materiály su tie zmeny zohladnene, ale …Ale taka informacia sa vonku nedostala, material je v rovnakom znení, akurat to uz nie je zmena cez spravny poriadok, ale novy zakon a navyse je to iniciativny material, cize mimo legislativneho planu na tento rok…
Najabsurdnejsie na tom je, ze podla toho co som sa dozvedel, tak na sekcii informatizacie o novom zakone nikto nic nevie…

Ja teda nie som právnik, ale práve ten “nový zákon” s 1 (slovom jedným) paragrafom mi pripadá ozaj bizarne.

Prečo nový zákon? Veď je to už riešené v zákone o eGov? Nestačí niečo upraviť tam? Načo to takto duplikovať? (Je to vôbec v súlade s pravidlami tvorby legislatívy?)

A ešte aj tá konštrukcia, že “iba z týchto IS”, prečo takto? Všeobecné 1x a dosť sa týmto práve zrušilo. Takto sa aj to čo už je v zákone o eGov prakticky oslabí.

Prečo je to celé viazané na “informačné systémy”? Predsa kataster nehnuteľností nie je primárne “informačný systém” a register trestov dupľovane.

A keď už informačné systémy, tak nemali toto presne riešiť “referenčné registre / údaje”? Čiže povedzme údaje z registra fyzických osôb (ktorý je referenčný) už nie sú všetci povinní používať?

A prečo sa 1x a dosť má vzťahovať iba na ľudí čo majú trvalý pobyt v SR? :open_mouth: Akože just neideme estónskou cestou - eResidency? Politické zadanie je motivovať ľudí aby zostali bývať v SR?

Dôvodová správa je klasicky výpovedná asi ako nápoveda k softvéru čo písal informatik - funkčný autista: “funkcia X slúži na použitie funkcie X”…

1 Like

mňa tam zarazilo, že “informačné systémy” sú definované “na účely tohto zákona”, pričom hneď v ďalších článkoch sa to slovné spojenie vsúva do iných zákonov, bez akéhokoľvek odkazu na definíciu… Napr. do správneho poriadku hneď na začiatku. Čitateľ správneho poriadku po zmene nebude mať šajnu, čo to vlastne informačný systém je, lebo v správnom poriadku definícia nie je a chýba z neho aj odkaz na defíniciu inde… Ale beriem to tak, že je to len nástrel a bude sa to vyľaďovať ešte niekoľkokrát v rôznych MPK, tak ako OBCHZ. minulý rok (ten sa tuším do fázy MPK vracal 6x)

Za S.D som poslal takéto pripomienky:


Pripomienka k Čl.I
zásadná
Navrhujeme Čl.I vypustiť.

Odôvodnenie:
Problematika poskytovania údajov z informačných systémov verejnej správy iným OVM je už riešená v zákone č.275/2006 Z.z. a najmä zákone č.305/2013 Z.z. Navrhovaný nový zákon je takto duplicitný. Jeho prijatím sa iba zvýši neistota pri výklade doterajších ustanovení a oslabenie ich významu, čo v konečnom dôsledku nezabezpečí deklarovaný efekt pri presadzovaní konceptu 1x-a-dosť.

V prípade ak existujúce ustanovenia zákona č.305/2013 Z.z. nie sú dostatočné na vzájomné poskytovanie údajov zo svojich evidencií orgánmi verejnej moci a realizáciu konceptu 1x-a-dosť, vhodné je tieto ustanovenia upraviť alebo doplniť v tomto zákone.

Obmedzenie konceptu 1x-a-dosť iba na fyzické osoby s trvalým pobytom na území SR považujeme za neodôvodnené, nesúladné s existujúcimi stratégiami informatizácie verejnej správy a diskriminačné.

Zameranie legislatívnej úpravy na “informačné systémy” považujeme za nevhodné. Na forme vedenia údajov v evidencii OVM nezáleží, dôležitá je určitá agenda ktorú OVM vykonáva, najmä na základe požiadavky zákona. Napr. teda “register trestov” nie je dôležitý ako informačný systém verejnej správy, ale ako register vedený na základe požiadavky zákona.

Nesúhlasíme so zúžením povinnosti realizovať koncept 1x-a-dosť iba v rozsahu informačných systémov (či skôr registrov) explicitne uvedených v navrhovanom ods.2. Podľa v súčasnosti platných ustanovení zákona č.305/2013 Z.z. sa má tento koncept uplatňovať plošne pre všetky evidencie vedené OVM. Špecificky pre referenčné registre v zmysle zákona č.305/2013 Z.z. je podľa §17 ods.5 tohto zákona už uvedený zákaz vyžadovať “predloženie dokumentov, údajov, alebo preukázanie skutočností” vedených ako referenčné údaje.


K celému materiálu:
zásadná

Koncept “poskytnutia súhlasu osoby na vyžiadanie údajov”, uvedený v mnohých bodoch navrhovaného zákona, najmä vo väzbe na výpis z registra trestov, navrhujeme zapracovať ako všeobecný koncept formou novely zákona č.305/2013 Z.z.

Odôvodnenie:

V súlade so strategickými dokumentmi pre informatizáciu verejnej správy, najmä NKIVS a jej strategických priorít, má byť pre určitý OVM možné na základe súhlasu fyzickej alebo právnickej osoby možné vyžiadať si údaje z evidencie iného OVM pre určité konkrétne konanie. Tento koncept je vhodné realizovať plošne.

a to je ako mozne ?

Zodpovedná inštitúcia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter