Rozšírenie funkcionality IS Doklady

Obstarávateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Rozšírenie funkcionality IS Doklady
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12352 - VBS

Druh postupu
Rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Odôvodnenie rozhodnutia pre rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú.v. EÚ v súlade so smernicou 2004/18/ES resp. 2004/17/ES e2) - Práce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov - súvisiacich s ochranou výhradných práv

“Ide o bezpečnostnú zákazku, predmetom ktorej sú utajované skutočnosti v stupni VYHRADENÉ.”

O tomto projekte sa veľa toho nedozvieme.