Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy

V Rade vlády sa momentálne pre rollam schvaľuje Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.10.2016 do 30.5.2017.

Tento materiál má byť následne prerokovaný Vládou SR, čiže je to vlastne najvyšší level oficiálneho hodnotenia informatizácie verejnej správy v SR.

Dokument s hodnotením informatizácie nájdete tu, všetky súvisiace dokumenty (t.j. povinné formality) nájdete tu.

Hodnotenie sa skladá z nasledovných častí:

 • vyhodnotenie plnenia úloh uložených uznesením vlády SR č. 437/2016 k NKIVS,
 • vyhodnotenie dosahovania cieľov informatizácie (kap. 3.1 koncepcie),
 • vyhodnotenie plnenia úloh strategickej architektúry verejnej správy (kap. 4 koncepcie) a referenčnej architektúry konkrétnych riešení (kap. 5 koncepcie),
 • vyhodnotenie rozpracovania priorít informatizácie verejnej správy (kap. 6 koncepcie),
 • návrh realizácie akčného plánu (kap. 7 koncepcie),
 • rozpracovanie ďalších súvisiacich dokumentov k NKIVS (kap. 9 koncepcie).

Oficiálna informácia k predloženému návrhu:

V zmysle bodu B.4. uznesenia vlády SR č.437 zo dňa 28.9.2016 má podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu každoročne predkladať na rokovanie vlády Informáciu o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky. Pôvodne mal byť tento materiál predložený v termíne do 31.3.2017. Vo februári 2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu požiadal o odklad termínu plnenia, a to z dôvodu krátkosti hodnoteného obdobia (3 mesiace) roku 2016, nakoľko konkrétne výstupy boli zrealizované v priebehu prvého štvrťroka 2017. Predseda vlády SR žiadosti vyhovel a súhlasil s odkladom termínu do 31.7.2017

Predkladaná Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „NKIVS“) za obdobie od 1.10.2016 do 30.5.2017 obsahuje vyhodnotenie plnenia úloh uložených uznesením vlády SR č. 437/2016 k NKIVS, dosahovania cieľov informatizácie, plnenia úloh strategickej architektúry verejnej správy a referenčnej architektúry, rozpracovania priorít informatizácie verejnej správy, stav spracovania detailného akčného plánu a rozpracovania ďalších súvisiacich dokumentov k NKIVS.

A ešte zápis z februárového zasadnutia Rady vlády, nech je tu všetko pokope:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9iFnMOIzlqNb25GVGUybEhjbjQ?usp=sharing

K materiálu Informácia o plnení NKIVS za obdobie od 1.10.2016 do 30.5.2017 som za Slovensko.Digital zaslal nesúhlasné stanovisko s nasledovným komentárom:

Pozitívne vnímame snahu o zahrnutie viacerých súvisiacich okruhov informácií do predkladanej Informácie o plnení NKIVS. Náš nesúhlas s týmto materiálom je založený najmä na nasledovných faktoch:

 • vo viacerých prípadoch nepovažujeme uvedený spôsob splnenia uznesenia vlády SR za adekvátny, špecificky napríklad k úlohe B.7
 • celý dokument je formálne ladený, nijakým spôsobom nereflektuje existujúci faktický stav informatizácie VS (napr. jeho silné, slabé stránky, výzvy, nedostatky, úspechy…)
 • v dokumente nie sú nikde spomínané reálne témy v príslušnom období verejne diskutované či riešené v súvislosti s eGovernmentom, napr. z komunikačného hľadiska hlavná téma uplynulého pol roka - povinná aktivácia elektronických schránok na doručovanie nie je v dokumente nikde ani spomenutá

Zároveň žiadam, aby v materiáli Predkladacia správa bola odstránená veta “Všetky vznesené zásadné pripomienky boli do materiálu zapracované.” V zmysle prerokovania per rollam nebola možnosť diskusie o pripomienkach k materiálu a zmeny po vykonaní hlasovania predpokladám nie sú možné.

3 Likes

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaj … si cakal nieco ine ? :slight_smile: neochvejny optimista si … uz nasi dedovia vedeli ze NEBUDE ZO PSA SLANINA …

Áno, optimista som, ináč by som nezačínal so S.D. :wink: Aj to má však medze, viď. hlasovanie.
Tu prikladám výsledok hlasovania per rollam:

Stručne - všetci boli za okrem S.D, žiadna naša pripomienka nebola akceptovaná.
O funkčnosti tohto orgánu svedčí aj to, že z 19 členov Rady hlasovanie zaslali iba 7 (čosi viac ako tretina) a iba jeden dal ľubovoľnú pripomienku. Škoda.

1 Like

V Rade vlády sa momentálne per rollam schvaľuje dokument Referenčná architektúra Integrovaného informačného systému verejnej správy.
Je to dokument požadovaný NKIVS, výstup pracovnej skupiny K.9.3.

Materiály:

Oficiálna informácia k predloženému návrhu:

Dokument „Referenčná architektúra Integrovaného informačného systému verejnej správy“ sa predkladá na rokovanie Rady v zmysle úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 437 z 28.9.2017 „B.5. v spolupráci s relevantnými gestormi podrobne rozpracovať následné dokumenty Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v kapitole 9 a predložiť tieto dokumenty na schválenie do Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh“ – na schválenie.

Za S.D som hlasoval za schválenie dokumentu Referenčnej architektúry IISVS, viď. aj pozitívna odozva z príslušnej PS, kde sa tvoril.

2 Likes

Výsledok hlasovania per rollam:

1 Like

Ďalšie rokovanie Rady vlády bude 9 10.11.
Plánovaný program má iba jeden bod: “návrh dokumentov z pracovných skupín k strategickým prioritám informácie v zmysle úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 437/2016 k NKIVS predkladateľ Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu”

Dokumenty:

Formality: predkladacia správa, návrh uznesení

4 Likes

Len jedno upresnenie/oprava príspevku hore: Nemá sa to konať 10.11. (aspoň podľa pozvánky ktorú som videl)?

1 Like

Áno, v piatok 10.11, vďaka.

Z mojich zápiskov o výsledku zasadnutia Rady vlády:

 • všetky predložené dokumenty boli schválené
 • ja som za S.D hlasoval
  • proti schváleniu SP Komunikačná infraštruktúra, keďže tento dokument vlastne pred zaslaním do Rady nikto z nás nevidel (neišiel cez pracovné skupiny) a vôbec, chýba v ňom podstatná časť riešenia problematiky, najmä komunikačná infraštruktúra pre verejnú správu
  • proti schváleniu SP Rozvoj agendových systémov atď. - keďže agendové systémy sa v tomto dokumente neriešia, riešené sú iba centrálne bloky procesného charakteru, zamýšľaný postup ich realizácie je nereálny, nebudú využívané a nie sú ani prioritné
  • zdržal som sa hlasovania pri Aktualizovanej metodike riadenia projektov atď. - najmä kvôli slabému rozpracovaniu témy agilného riadenia projektov a viacerým ďalším slabo spracovaným témam
  • Akčný plán som síce hlasoval za, keďže to je ozaj kľúčový dokument, ale máme zásadné výhrady, najmä k množstvu aktivít ktoré majú paralelne byť vykonávané, t.j. slabú prioritizáciu, nedostatočnú konkrétnosť - chýbajúce výsledkové míľniky s termínmi a pretrvávajúce sústredenie sa na “projekty” a nie výsledky
   .
 • na návrh SISp bolo schválené, že vždy po 6 mesiacoch bude ÚPVII predkladať na radu odpočet plnenia schválených dokumentov
 • diskutovalo sa o práve vtedy prebiehajúcom výpadku ÚPVS a že nikto nevie čo/prečo sa stalo, kedy bude obnovená prevádzka - a že by bola potrebná lepšia komunikácia o problémoch najmä G2G, ale aj voči verejnosti a IT komunite
 • ZMOS nadniesol tému projektu ISV, do ktorého prípravy boli nedostatočne zapojení, nemali prístup k analytickej dokumnentácii a odmietajú podpisovať NDA keď ide o projekt za verejné zdroje, ktorý má samospráva používať; ja som taktiež zopakoval naše výhrady k tomuto projektu, napr. závislosť na stále chýbajúcej legislatíve - prekvapil ma prístup ÚPVII že “nemáme luxus čakať na legislatívu”, najmä keď poznáme zásadné problémy v tejto oblasti z OPISu
 • pýtal som sa ÚPVII, akými konkrétnymi nástrojmi bude podporená realizácia 1x a dosť, tak aby do nadobudnutia účinnosti aj napr. malé úrady zvládli potrebné veci vykonávať - napr. dopytové projekty? alebo tlačiarne kde si budú tlačiť G2G získané el. dokumenty? (nedostal som konkrétnu odpoveď)
 • pýtal som sa, či legislatívne materiály budú pred schvaľovaním vládou prerokúvané touto radou tak, ako to bolo pôvodne - totiž v poslednej dobe sa od toho nejako upustilo - odpoveď ÚPVII bola že “rada bude prerokúvať to, čo jej ukladá štatút”…
5 Likes

je to niekde zverejnene?

Cize toto je vysledok rocnej prace (niektorych) pracovnych skupin?

Za ref arch v cloude a interakciu vs vravím, že rok to nebol ani omylom. Skôr týždne.

1 Like

Ako sme hovorili na začiatku činnosti PS, jednotlivé témy (nie dokumenty) strategických priorít sú natoľko zložité a dôležité, že ÚPVII by na každú malo mať full-time interného zamestnanca…

rychlo som precital toto vlakno a ak tomu spravne chapem, tak tieto dokumety este neboli schvalene, resp. aky je ich vztah k dokumentom, ktore boli schvalovane na zasadnuti 10.11.2017?

Je to schválené, viď. Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy
Zjednodušene povedané, všeeeetky dokumenty čo sa kedy predložili na túto radu vlády (po voľbách), boli aj schválené.

V Rade vlády sa momentálne per rollam schvaľuje (do 26.3.) Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.6. do 31.12.2017.

Keďže tieto materiály majú byť následne prerokované Vládou SR, pri jej novej konfigurácii to bude celkom zábavné - predkladateľ bude jeden z tých menej rozhľadených v tejto téme.

Dokument s hodnotením informatizácie nájdete tu, všetky súvisiace dokumenty (t.j. povinné formality) nájdete tu.

Hodnotenie sa skladá z nasledovných častí:

 • Vyhodnotenie dosahovania cieľov informatizácie verejnej správy - plnenie ukazovateľov DESI, OPII a NKIVS, návrh na zrušenie niektorých ukazovateľov
 • Vyhodnotenie plnenia úloh strategickej architektúry verejnej správy a referenčnej
  architektúry konkrétnych riešení
 • Vyhodnotenie rozpracovania strategických priorít NKIVS
 • Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy
  • Kľúčové aktivity v rámci prvej fázy „1x a dosť a odstránenie bariér“
  • Kľúčové aktivity v rámci druhej fázy „Služby“
  • Realizácia akčného plánu
 • Rozpracovanie ďalších súvisiacich dokumentov k NKIVS

Oficiálna informácia k predloženému plánu:

V zmysle bodu B.4. uznesenia vlády SR č. 437 zo dňa 28.9.2016 má podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu predkladať na rokovanie vlády Informáciu o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky každoročne v termíne do 31. marca.

Predkladaná Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „NKIVS“) za obdobie od 1.6.2017 do 31.12.2017 obsahuje Informácie o plnení NKIVS.

1 Like

pričom ÚPVII je priekopníkom v poskytovaní dát formou Open Data API v štátnej správe.” - asi myslia toto: https://data.gov.sk/dataset/otvorene-data-k-implementacii-esif-za-roky-2014-2020-itms2014 … OK, beriem. Napr. MF by sa mohlo tiez tak pochavalit. A nie len v “internom” dokumente Vlady SR ale aj v zahranici.

Co o tych zrusenych indikatoroch hovori NKIVS? Co o nich bolo povedane v ramci review, ked sa NKIVS tvorilia/prijimala? Pamata si niekto?

K vyhodeniu indikatora c. 60 (“Podiel kvalifikovaného IT personálu (architekti, projektoví manažéri, dátoví analytici …)”) by som namietal: Nedostatok kvalitneho “in house” personalu vo VS bol IMHO pouzity ako ospravedlnenie zlych vysledkov OPIS. Ak sa to nema opakovat, tak to treba zlepsit. Ak sa to ma zlepsit, musi sa to merat.

Ustipacna poznamka k 64 (“Percento včas odvrátených bezpečnostných incidentov informačných systémoch verejnej správy”): V tych 100% je teda aj nedavne kostrbate a vcelku pomale riesenie problemov s eID? Ak mali od vyskumnikov info zhruba tyzdne ci mesiace vopred, pricom realne ktorky smerom k naprave boli realizovane az po zverejneni, to by som “vcasnym” nenazyval.

Nuz a indikatory, ktore napr. mna zaujimaju prioritne (Open Data) su mnohe podmienene zdriadenim dat. kancelarie. Tot jedno velke TODO pre nich, na ktorom by mali pracovat hned od dna 1 svojej existencie.