Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy

Najbližšie rokovanie rady vlády bude zajtra (22.9.). Slovensko.Digital dostalo pozvánku byť priamym členom Rady, zastupovať naše združenie budem naďalej ja.

Plánovaný program:

 1. Úvodné slovo podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a predsedu Rady vlády SR pre digitalizáciu a jednotný digitálny trh.
 2. Prerokovanie materiálov:
  a) Rokovací poriadok rady vlády (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)
  b) Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)
 3. Rôzne – diskusia

Návrh rokovacieho poriadku:
rokovaci poriadok RV SR pre DVS a DSM.pdf (153.9 KB)
navrh uznesenia_Rokovaci poriadok_01_01_2016.pdf (180.2 KB)

Návrh NKIVS:
NKIVS.pdf (2.6 MB)
navrh uznesenia_NKIVS_02_01_2016.pdf (209.3 KB)

2 Likes

Stručné zhrnutie rokovania rady 22.9.2016 z mojich poznámok (ale bude oficiálny zápis, možno som niektoré veci zle postrehol):

 • predseda Rady (Pellegrini) informoval o novom zriadení tohto orgánu, uznesením vlády z 30.8.
 • mierne sa zmenilo zloženie, napr. ministerstvo dopravy je teraz členom, a teda pre nás najdôležitejšie je že Slovensko.Digital je samostatným členom
 • oficiálne bola predstavená Martina Slabejová (profil asi tu a tu) ako nová GR sekcie informatizácie od 1.10.2016, a aj Michal Cheben (ktorého tu všetci poznáme, @skdd ) ako jej poradca
 • schválený bol rokovací poriadok (dokument čo som tu zavesil vyššie), bez pripomienok
  .
 • návrh NKIVS bol predsedom uvedený v zmysle že v MPK vyvolával kritiku, najmä od odbornej verejnosti; takže teda dali priestor na detailné vyhodnotenie pripomienok; že súčasnú verziu považujú za podstatne lepšiu; jej schválenie teraz je podstatné aby sa dalo uvoľniť financovanie OPII projektov; a že NKIVS plánujú každý rok prehodnocovať a aktualizovať
 • za nás som k NKIVS povedal zhruba v zmysle že oceňujeme možnosť detailného pripomienkovania (od jeho prevzatia novým úradom); že veľká väčšina našich pripomienok bola zapracovaná, mat. je podstatne vyváženejší ako predošlá verzia, hoci stále niektoré oblasti nie sú pokryté; že v ňom pribudli aj konkrétne záväzky, aj s časom a indikátory, ktorých splnenie považujeme za dôležité a budeme to sledovať; a že následné dokumenty považujeme za dôležité, chceme sa do ich prípravy zapojiť, a bolo by dobré aby sa pripravovali od začiatku otvoreným a participatívnym spôsobom, napr. podobne ako bolo teraz NKIVS
 • ku vypusteniu viacerých KPI v oblasti efektívnosti nákupu IKT na poslednú chvíľu som povedal, že nevieme dôvody, je to oblasť kde sme na tom obzvlášť zle aj z medzinárodného pohľadu a že o to viac sa tomu budeme pozerať; odpoveď predsedu bola že tieto veci budú zaradené do novej koncepcie nákupu IT vo VS, čo je dokument (viď. kap. 9 NKIVS) na ktorom už začali s ÚVO pracovať a že ak sa ukáže že do NKIVS treba niečo doplniť, nemá s tým pri jej aktualizácii problém
 • ITAS deklaroval že asi 2/3 ich pripomienok boli akceptované; že termíny/KPI sú tam nastavené tak prísne až vidia riziko že sa nebude stíhať; materiál podporujú a chcú sa podieľať na ďalších aktivitách
 • SISp ocenil výrazné zlepšenie dokumentu, majú už iba technické/štylistické pripomienky; upozornil na potrebu súčinnosti MV, najmä pri optimalizácii procesov; že kľúčová a ťažká bude koordinácia všetkých
 • chvíľu sa diskutovalo ešte o termínoch pre dokumenty podľa kap.9 a povinnosťou správcov ISVS aktualizovať KRISy, uvidíme keď dajú materiál do vlády ako to vyriešili
 • PPP deklarovalo že podľa ich skúsenosti úrady na NKIVS napäto čakajú, je to veľká výzva, nie sú si istý či je dosť kapacít na jej realizáciu; je k tomuto dokumentu veľa otázok; odporúčajú robiť osvetu
 • následne bola NKIVS jednomyseľne schválená
  .
 • v rámci ďalšej diskusie: predseda viackrát vyzýval všetkých aby “zabudli na rezortizmus”; že financie sú obmedzené; investovať sa bude najmä do dokončenia vecí (zrejme v zmysle cieľov a záväzkov NKIVS) a optimalizácie prevádzky; dôraz bude na malé projekty a napr. čistenie údajov; možno bude aj rokovanie s EÚ o zmenách v OPII; zďaleka nie sú peniaze na návrhy z už teraz na MV ležiacich reformných zámerov
 • MSSR sa živo zaujímalo o technické riešenia súvisiace so schránkami, doručovaním, UX, zavádzajú hybridnú poštu na všetky el.úradné dokumenty (t.j. čo sa posiela s guľatou pečiatkou von) v rezorte; že zatiaľ podľa ich vyhodnotenia zákon umožňuje hybridnú poštu robiť iba Slovenská pošta a.s., a chcelo by to centrálne riešenie, zatiaľ ani s cenami nie sú spokojní; predseda Rady MSSR pochválil, že sú príkladom ako riešiť veci moderne
 • ja som dal otázky podľa tohto plánu: temy - bod rozne.docx (14.1 KB)
 • kritizoval som MDVRRSR a MŠSR, že s nami nekomunikujú (žiadna reakcia, ach jo)
 • ad novela z. o eGov: plán je ešte tento rok pripraviť novelu; teraz 1-2 mesiace je zber požiadaviek; má sa riešiť centrálna elektronická podateľňa; poplatky normálne kartou ako v obchode
 • tento rok má byť ešte z legislatívy predložený aj zákon o kybernetickej bezpečnosti
 • k prípravnej fáze prj. som informoval o komunikácii s ÚPVII, v rámci vyhodnotenia našej pripomienky k nariadeniu o výkone eurofondových kompetencií úradu nám dali stanovisko, že bude pripravený nový materiál pre túto oblasť a prípravná fáza je toho súčasť; v odpovedi cca. že na materiáli sa pracuje, ale je to ťažké najmä vzhľadom na kompetencie/nezávislosť úradov vo finančnej oblasti; pracuje sa na centrálnom ekonomickom systéme; metodika oprávnenosti výdavkov v IT a VfM, aj v spolupráci s IFP; prebieha zber údajov o výdavkoch na IT na MFSR;
 • ad alternatívny autentifikátor: MVSR informovalo, že v novele z. o eGov sa vypustí vyhláška a priamo do zákona sa napíše ako to má byť; dôvod je že MV nemôže vo vyhláške dávať povinnosti iným
 • ad KEP: odpoveď bola že máme národné riešenie s RČ, ale musíme vedieť akceptovať podania z iných ČŠ; a že podateľňa na ÚPVS vie overiť KEP ak vydavateľ certifikátu je zapísaný na trust liste niektorej ČŠ (či sa aj následne prijme podanie to neznamená)
 • ad nové povinnosti zo z. o eGov od 1.11, najmä výkon verejnej moci elektronicky: predseda povedal že je to dôležitá vec a ÚPVII si zoberie na starosti zber údajov o stave a informovanie verejnosti
  .
 • dalšie zasadnutie Rady je plánované niekedy na konci tohto roka

Pikošky:

 • predseda kritizoval subjekty (nemenované, ale o nás to nebolo), ktoré dali nejaký návrh zmien v NKIVS a počas pripomienkovania to zasa menili
 • rokovanie bolo v malej sále na Úrade vlády, čo oceňujem ako teambuilding :wink:
5 Likes

A už je tu z rokovania 22.9. aj oficiálny zápis: zapis z I. zasadnutia RV SR DVS DSM_schvaleny.pdf (389.2 KB)

V prílohách sú schválené veci čo som tu už dal ako návrhy, a ešte prezentácia aktuálneho stavu príprav DSM: Priloha c. 5 zapisu z Rady vlady SR_DSM.pdf (655.8 KB)

Dnes prišiel návrh na schvaľovanie per rollam k materiálu „Metodický pokyn na aktualizáciu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami": Metodicky_pokyn_aktualizacia_ obsahu_MetaIS_UPVII_v0_5.docx (46.7 KB)

"Informácia k predloženému návrhu:

Uznesením vlády SR č. 437 z 28. septembra 2016 schválila vláda SR Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky. Pre povinné osoby, orgány verejnej moci, vyplývajú z predmetného uznesenia vlády SR viaceré úlohy, a to:

 •   spracovať koncepcie rozvoja informačných systémov,
  
 •   vypracovať analýzu súčasného stavu informačných systémov,
  
 •   vypracovať návrh zámerov na novelizáciu právnych predpisov potrebných na realizáciu ich koncepcií rozvoja.
  

Vyššie uvedené dokumenty majú povinné osoby spracovať a predložiť na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu do 30.3.2017. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spracoval komplexnú metodiku plnenia predmetných úloh pre povinné osoby formou „Metodického pokynu na aktualizáciu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami“."


Do 29.12. máme zaslať stanovisko, očakáva sa “súhlasím/nesúhlasím”.
Keďže KRIS považujeme za dôležitú vec, najmä pre dlhodobé plánovanie a aj naplnenie cieľov NKIVS (ako sme už viackrát hovorili), určite si dokument podrobne preberieme. Doteraz sme o jeho príprave neboli informovaní, ani v PS sa neriešil. Škoda.

No ked bude v prostredi verejnej spravy mechanizmus na zabepecenie prisunu informacii definovany ako je nizsie (teda tak ako je v navrhu), tak sa stane to ze o projektoch, ktore nejdu cez OP II tam bude nic alebo strohe a neakutalne informacie. Metodicky pokyn musi jasne definovat postupy a zodpovednosti, inak bude nepouzitelny.

 1. Mechanizmy na zabezpečenie prísunu kvalitných informácií
  1.1 Na zabezpečenie prísunu aktuálnych a spoľahlivých informácií do MetaIS si povinné osoby vytvoria koordinačné mechanizmy na zabezpečenie ich prísunu od zamestnancov svojho úradu a zamestnancov osôb v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Ide spravidla o zabezpečenie spolupráce s osobami zodpovednými za správu alebo prevádzku ISVS, so segmentovými architektami, projektovými manažérmi rozvojových projektov, manažérmi, legislatívcami a rozpočtármi.
  1.2 Na zabezpečenie prísunu aktuálnych a spoľahlivých informácií o komponentoch eGovernmentu spravovaných povinnou osobou a osobami v jej zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti je dostupná funkcionalita priraďovania úloh v MetaIS.

Ďalšie zasadnutie Rady vlády bude 28.2.2017.
Plánovaný program + linky priamo k dokumentom:

Prerokovanie materiálov:

a) Akčný plán pre jednotný digitálny trh – predkladá Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“)

b) Návrh dokumentov z pracovných skupín NKIVS (kapitola 9) v zmysle úlohy B.5 uznesenia vlády SR č. 437/2016 – predkladá ÚPPVII

Rôzne:

a) Informácia pre rezorty o pripravovaných výzvach na rok 2017 na podávanie projektov spolufinancovaných v rámci programu EÚ „Nástroj na prepájanie Európy“ (CEF Telecom) – predkladá ÚPPVII

b) Informácia o aktuálnom stave PO7 OPII – predkladá ÚPPVII

c) Informácia o Digital Skills and Jobs Coalition

d) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore – predkladá Ministerstvo vnútra SR. a k tomu aj predkladacia správa

2 Likes

V Rade vlády sa momentálne pre rollam schvaľuje Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.10.2016 do 30.5.2017.

Tento materiál má byť následne prerokovaný Vládou SR, čiže je to vlastne najvyšší level oficiálneho hodnotenia informatizácie verejnej správy v SR.

Dokument s hodnotením informatizácie nájdete tu, všetky súvisiace dokumenty (t.j. povinné formality) nájdete tu.

Hodnotenie sa skladá z nasledovných častí:

 • vyhodnotenie plnenia úloh uložených uznesením vlády SR č. 437/2016 k NKIVS,
 • vyhodnotenie dosahovania cieľov informatizácie (kap. 3.1 koncepcie),
 • vyhodnotenie plnenia úloh strategickej architektúry verejnej správy (kap. 4 koncepcie) a referenčnej architektúry konkrétnych riešení (kap. 5 koncepcie),
 • vyhodnotenie rozpracovania priorít informatizácie verejnej správy (kap. 6 koncepcie),
 • návrh realizácie akčného plánu (kap. 7 koncepcie),
 • rozpracovanie ďalších súvisiacich dokumentov k NKIVS (kap. 9 koncepcie).

Oficiálna informácia k predloženému návrhu:

V zmysle bodu B.4. uznesenia vlády SR č.437 zo dňa 28.9.2016 má podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu každoročne predkladať na rokovanie vlády Informáciu o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky. Pôvodne mal byť tento materiál predložený v termíne do 31.3.2017. Vo februári 2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu požiadal o odklad termínu plnenia, a to z dôvodu krátkosti hodnoteného obdobia (3 mesiace) roku 2016, nakoľko konkrétne výstupy boli zrealizované v priebehu prvého štvrťroka 2017. Predseda vlády SR žiadosti vyhovel a súhlasil s odkladom termínu do 31.7.2017

Predkladaná Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „NKIVS“) za obdobie od 1.10.2016 do 30.5.2017 obsahuje vyhodnotenie plnenia úloh uložených uznesením vlády SR č. 437/2016 k NKIVS, dosahovania cieľov informatizácie, plnenia úloh strategickej architektúry verejnej správy a referenčnej architektúry, rozpracovania priorít informatizácie verejnej správy, stav spracovania detailného akčného plánu a rozpracovania ďalších súvisiacich dokumentov k NKIVS.

A ešte zápis z februárového zasadnutia Rady vlády, nech je tu všetko pokope:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9iFnMOIzlqNb25GVGUybEhjbjQ?usp=sharing

K materiálu Informácia o plnení NKIVS za obdobie od 1.10.2016 do 30.5.2017 som za Slovensko.Digital zaslal nesúhlasné stanovisko s nasledovným komentárom:

Pozitívne vnímame snahu o zahrnutie viacerých súvisiacich okruhov informácií do predkladanej Informácie o plnení NKIVS. Náš nesúhlas s týmto materiálom je založený najmä na nasledovných faktoch:

 • vo viacerých prípadoch nepovažujeme uvedený spôsob splnenia uznesenia vlády SR za adekvátny, špecificky napríklad k úlohe B.7
 • celý dokument je formálne ladený, nijakým spôsobom nereflektuje existujúci faktický stav informatizácie VS (napr. jeho silné, slabé stránky, výzvy, nedostatky, úspechy…)
 • v dokumente nie sú nikde spomínané reálne témy v príslušnom období verejne diskutované či riešené v súvislosti s eGovernmentom, napr. z komunikačného hľadiska hlavná téma uplynulého pol roka - povinná aktivácia elektronických schránok na doručovanie nie je v dokumente nikde ani spomenutá

Zároveň žiadam, aby v materiáli Predkladacia správa bola odstránená veta “Všetky vznesené zásadné pripomienky boli do materiálu zapracované.” V zmysle prerokovania per rollam nebola možnosť diskusie o pripomienkach k materiálu a zmeny po vykonaní hlasovania predpokladám nie sú možné.

3 Likes

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaj … si cakal nieco ine ? :slight_smile: neochvejny optimista si … uz nasi dedovia vedeli ze NEBUDE ZO PSA SLANINA …

Áno, optimista som, ináč by som nezačínal so S.D. :wink: Aj to má však medze, viď. hlasovanie.
Tu prikladám výsledok hlasovania per rollam:

Stručne - všetci boli za okrem S.D, žiadna naša pripomienka nebola akceptovaná.
O funkčnosti tohto orgánu svedčí aj to, že z 19 členov Rady hlasovanie zaslali iba 7 (čosi viac ako tretina) a iba jeden dal ľubovoľnú pripomienku. Škoda.

1 Like

V Rade vlády sa momentálne per rollam schvaľuje dokument Referenčná architektúra Integrovaného informačného systému verejnej správy.
Je to dokument požadovaný NKIVS, výstup pracovnej skupiny K.9.3.

Materiály:

Oficiálna informácia k predloženému návrhu:

Dokument „Referenčná architektúra Integrovaného informačného systému verejnej správy“ sa predkladá na rokovanie Rady v zmysle úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 437 z 28.9.2017 „B.5. v spolupráci s relevantnými gestormi podrobne rozpracovať následné dokumenty Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v kapitole 9 a predložiť tieto dokumenty na schválenie do Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh“ – na schválenie.

Za S.D som hlasoval za schválenie dokumentu Referenčnej architektúry IISVS, viď. aj pozitívna odozva z príslušnej PS, kde sa tvoril.

2 Likes

Výsledok hlasovania per rollam:

1 Like

Ďalšie rokovanie Rady vlády bude 9 10.11.
Plánovaný program má iba jeden bod: “návrh dokumentov z pracovných skupín k strategickým prioritám informácie v zmysle úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 437/2016 k NKIVS predkladateľ Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu”

Dokumenty:

Formality: predkladacia správa, návrh uznesení

4 Likes

Len jedno upresnenie/oprava príspevku hore: Nemá sa to konať 10.11. (aspoň podľa pozvánky ktorú som videl)?

1 Like

Áno, v piatok 10.11, vďaka.

Z mojich zápiskov o výsledku zasadnutia Rady vlády:

 • všetky predložené dokumenty boli schválené
 • ja som za S.D hlasoval
  • proti schváleniu SP Komunikačná infraštruktúra, keďže tento dokument vlastne pred zaslaním do Rady nikto z nás nevidel (neišiel cez pracovné skupiny) a vôbec, chýba v ňom podstatná časť riešenia problematiky, najmä komunikačná infraštruktúra pre verejnú správu
  • proti schváleniu SP Rozvoj agendových systémov atď. - keďže agendové systémy sa v tomto dokumente neriešia, riešené sú iba centrálne bloky procesného charakteru, zamýšľaný postup ich realizácie je nereálny, nebudú využívané a nie sú ani prioritné
  • zdržal som sa hlasovania pri Aktualizovanej metodike riadenia projektov atď. - najmä kvôli slabému rozpracovaniu témy agilného riadenia projektov a viacerým ďalším slabo spracovaným témam
  • Akčný plán som síce hlasoval za, keďže to je ozaj kľúčový dokument, ale máme zásadné výhrady, najmä k množstvu aktivít ktoré majú paralelne byť vykonávané, t.j. slabú prioritizáciu, nedostatočnú konkrétnosť - chýbajúce výsledkové míľniky s termínmi a pretrvávajúce sústredenie sa na “projekty” a nie výsledky
   .
 • na návrh SISp bolo schválené, že vždy po 6 mesiacoch bude ÚPVII predkladať na radu odpočet plnenia schválených dokumentov
 • diskutovalo sa o práve vtedy prebiehajúcom výpadku ÚPVS a že nikto nevie čo/prečo sa stalo, kedy bude obnovená prevádzka - a že by bola potrebná lepšia komunikácia o problémoch najmä G2G, ale aj voči verejnosti a IT komunite
 • ZMOS nadniesol tému projektu ISV, do ktorého prípravy boli nedostatočne zapojení, nemali prístup k analytickej dokumnentácii a odmietajú podpisovať NDA keď ide o projekt za verejné zdroje, ktorý má samospráva používať; ja som taktiež zopakoval naše výhrady k tomuto projektu, napr. závislosť na stále chýbajúcej legislatíve - prekvapil ma prístup ÚPVII že “nemáme luxus čakať na legislatívu”, najmä keď poznáme zásadné problémy v tejto oblasti z OPISu
 • pýtal som sa ÚPVII, akými konkrétnymi nástrojmi bude podporená realizácia 1x a dosť, tak aby do nadobudnutia účinnosti aj napr. malé úrady zvládli potrebné veci vykonávať - napr. dopytové projekty? alebo tlačiarne kde si budú tlačiť G2G získané el. dokumenty? (nedostal som konkrétnu odpoveď)
 • pýtal som sa, či legislatívne materiály budú pred schvaľovaním vládou prerokúvané touto radou tak, ako to bolo pôvodne - totiž v poslednej dobe sa od toho nejako upustilo - odpoveď ÚPVII bola že “rada bude prerokúvať to, čo jej ukladá štatút”…
5 Likes

je to niekde zverejnene?

Cize toto je vysledok rocnej prace (niektorych) pracovnych skupin?