Nová obálka s červeným pruhom - úradné rozhodnutia doručované hybrindou poštou

https://novaobalka.sk

Budúci mesiac by mal NASES spustiť ostrú prevádzku novej služby CÚD. Doručenky budú nahradené potvrdením pošty o doručení, nedoručené úradné rozhodnutia sa budú likvidovať, pošta ako subjekt, ktorý nie je pôvodcom rozhodnutia bude zasahovať do rovnopisu rozhodnutia riadicimi reťazcami.

@lubor vedel by si nám ozrejmiť jednotlivé vlastnosti CÚD

Skôr sa treba pýtať Nasesu/Pošty, nie? Čo by si chcel vedieť?

Ináč ja som tú obálku už videl a priznám sa som mierne zdesený že v nej nebude žiadny autorizovaný dokument. Špeciálne že doložka o autorizácii nie je autorizovaná. Ľudovo povedané, žiadny podpis ani pečiatka.

Takýto dokument síce podľa §31a.3 má “rovnaké právne účinky” ako pôvodný (elektronický) originál, avšak sám o sebe je totálne neoveriteľný. Viem si predstaviť, že pre bežného úradníka bude takýto dokument veľmi nedôveryhodný a bez overenia jeho obsahu z iného zdroja odmietne konať.

Tým sme práve zabili verejné listiny a s tým spojené istoty?

2 Likes

Pýtam sa, lebo NASES sa inširoval tvojou predstavou

Akokoľvek, rozhodnutie ostane verejnou listinou, pokiaľ ho budú vyhotovovať OVM listinne. Elektronické dokumenty z povahy veci nebudú môcť mať status verejnej listiny. resp bude sa na ne hľadieť takto iba obmedzený max obmedzený čas.

Neviem si predstaviť, že elektronický Rozsudok.zep bude za 20 rokov, keď bude možné dopočítať jeho obsah, verejnou listinou.

Kópia nikdy nebola rovnopisom a pokiaľ nie je overená notárom nie je ani verejnou listinou. a už vôbec nie keď sa do obsahu dokumentu zasahuje.

Pozoruhodné je že autorizačná doložka sa likviduje a nikde sa neeviduje.

Keď sa bavíme o predstavách, tak CÚD imho mohlo fungovať pri vytváraní listinného rovnopisu obdobne ako zaručená konverzia, samozrejme veľmi automatizovane. (Na rozdiel od ZK, tu ani nie je problém s falšovaním, keďže vstup je pod kontrolou, preto výsledok CÚD môže mať silu ako originál, kým ZK iba ako osvedčená kópia.)
Otázka sú náklady. Škoda že k tomuto neexistuje žiadny analytický dokument, kde by sa popísali možnosti a ich silné a slabé stránky.

Ináč Tvojim obavám o “zasahovaní do dokumentu” celkom nerozumiem, aj v listinnej forme sa to bežne deje, napr. vyznačenie právoplatnosti. A aj keď by som si do rozhodnutia niečo čarbal, nie je tým automaticky znehodnotené.

Ako dlho môže mať výsledok CÚD silu originálu?

Dovtedy, kým je jeho autorizácia overiteľná. :slight_smile:

1 Like

časovo? mesiac, do skartácie po nedoručení?

Zdravím Vás, páni,
pracujem pre NASES na CUD a preto Vám viem niektoré veci zodpovedať, ako sa robia.

V princípe sa listinný rovnopis vytvára rovnako ako pri zaručenej konverzii, t.j. logika veci by mala byť zachovaná, avšak nakoľko sa jedná o plne automatizovaný spôsob a veľké počty zásielok, nedali sa aplikovať napr. tie podpisy resp. pečiatky ako pri manuálnom režime zaručenej.konverzie. Avšak pri vytváraní lisitn.rovnopisu manuálne tam normálne podpis a pečiatka môže byť:
(4) Doložka môže obsahovať
a) vlastnoručný podpis osoby alebo odtlačok pečiatky orgánu, ktorý rovnopis vyhotovil, ak sa doložka vyhotovuje inak ako podľa § 1 ods. 2,

Vyhotovovanie automatizovaným spôsobom bez pečiatky je bežná prax aj v zahraničí, nie je tam žiadna pečiatka ani podpis a nikto nerozporuje samotný dokument (ved asi všetci vieme, ako napr. posielajú pokuty taliani, rakušania, maďari, česi a pod.)

Pre úradníkov je k dispozícii dnes už možnosť riešiť veľa vecí cez dostupné služby napr. oversi, stopbyrokacie, CSRU a pod.
Do budúcnosti bude pomáhať občanom podnikateľom aj úradníkom register rozhodutí, pokiaľ OVM nebude vedieť sprístupniť samotný dokument cez nejaký svoj portál. Už dnes totiž niektoré inštitúcie ponúkajú možnosť podľa čísla konania sa dozvedieť účastníkom stav cez nejaký svoj portál a prípadne tam si aj pozrieť súvisiace listiny.

Náklady na samotné CUD sú dostupné v rámci CRZ, je tam zverejnená Poštová zmluva http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3529690&l=sk

Podrobnosti o projekte sú na stránke NASES:
https://www.nases.gov.sk/projekty/centralne-uradne-dorucovanie/index.html

Prípadne ďalšie informácie na https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_centralne-uradne-dorucovanie/

Pozdravujem, mňa by zaujímalo či výstup z hybridnej pošty je teda použiteľný ná právne účely. Pokiaľ tam nie je žiadny vlastnoručný podpis, zrejme nie je možné hovoriť o rovnopise rozhodnutia. (listinné úradné dokumentry sa opatrujú vlastnoručným podpisom a štátnym znakom).

Natíska sa zopár otázok:
Ako dlho platí autorizačná doložka?
Čo sa stane s nedoručenou obálkou? Bude sa doručovať opätovne/opakovane?
Ako dlho bude archivovaný elektronický rovnopis? Kto ho bude archívovať?
Kto rozhodne ako sa má doručovať? Teraz rozhodovali OVM kam a komu sa má obálka doručiť.
Ako je to so zmenšovaním na 95% veľkosti A4 formátu a vkadanie kódov uľahčujúcim strojové spracovanie listiny?

Kde sa NASES inšpiroval, ktorou konkrétnou krajinou EÚ?
Ako bola vyhodnotená NASESom prevádzka hybridnej pošty Okresného súdu Banská Bystrica, aké pros/ cons z toho procesu boli zohladnené v CÚD.

Nic v zlom, ale bolo by asi vhodnejsie, keby ste pouzivali svoje vlastne meno, ak sa vyjadrujete ako pracovnik NASESu.

Upozornil by som na jednu vec, stranka https://novaobalka.sk/ nesplna dizajn manual, resp. Metodicke usmernenie UPVII. Ja tejto “kreative” niekde v medziclankoch NASESu fakt nerozumiem, je to zbytocne a kontraproduktivne.

V zmysle GDPR nemusí používať svoje meno a priezvisko, pseudonym je OK:)

samozrejme, nevravim, ze musi, len by to posobilo doveryhodnejsie :slight_smile:

Dobrý deň,
ano, v zmysle zákona je použiteľný, je to uvedené v ZoEGOV.
(3) Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument, z ktorého bol vyhotovený. Doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického úradného dokumentu

Namiesto podpisov je tam DoA

Dobrý deň,
podrobnosti o DoA ustanovuje vyhláška UPPVII, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/85/20180401 a tá uvádza, čo obsahuje. informáciu o platnosti DoA tam nie je. DoA len zobrazuje, kedy boli autorizácie vykonané, nie či sú alebo nie sú platné. Pri vytváranie DoA sa overuje, či sú autorizačné znaky platné a potom sa uvedú v DoA

Uvádza to ZoEGOV:
(9)

Ak ide o doručovanie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu platí, že orgán verejnej moci si odoslaním elektronického úradného dokumentu podľa odseku 1 vyhradil, že poštová zásielka, ktorej obsahom je listinný rovnopis tohto dokumentu, nemá byť vrátená; poštový podnik takú poštovú zásielku, ak ju nemožno dodať adresátovi, zničí do 30 dní odo dňa doručenia informácie o výsledku doručenia.

Ako dlho bude archivovaný elektronický rovnopis? Kto ho bude archívovať?

Elektronický rovnopis sa neukladá, nie je dôvod ho vôbec vytvárať.

Vytvára sa listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu za účelom doručenia - t.j. vloží do obálky a doručí adresátovi cez poštový podnik.

Kto rozhodne ako sa má doručovať? Teraz rozhodovali OVM kam a komu sa má obálka doručiť.

Doručovanie sa rieši tak, ako je uvedené v ZoEGOV:
t.j. ak OVM zasiela EUD do UPVS a ak adresát nemá aktívnu el.schránku na doručenie, zabezpečí vytvorenie listinného rovnopisu. Ak neurčí adresu OVM, použije sa doručovacia adresa z referenčných registrov. Ak uvedie OVM doručovaciu adresu, použije sa tá.
Teda rozhodovanie o tom čo pošle na UPVS zostáva bez zmeny na OVM.

Ako je to so zmenšovaním na 95% veľkosti A4 formátu a vkadanie kódov uľahčujúcim strojové spracovanie listiny?

Vkladanie technických kódov je riešené v súlade s Vyhláškou UPPVII §2 ods 1
d) riadiace znaky pre usporiadanie poradia strán listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a riadiace znaky pre automatizované spracovanie, ak sa listinný rovnopis vyhotovuje podľa § 1 ods. 2; riadiace znaky sa uvádzajú na každom liste listinného rovnopisu.

Aby nezasahovali do samotného obsahu dokumentu, niektoré dokumenty totiž môžu obsahovať text / čiaru až ku kraju, technológia poštového podniku na riadiace kody vyčlení pravý a spodný okraj, kde sa vkladajú. Je to aby sa nezasahovalo do obsahu dokumentu.

Kde sa NASES inšpiroval, ktorou konkrétnou krajinou EÚ?

Príprava projektu prebiehala na základe návrhu novely ZoEGOV, kde bol uvedený postup, ako majú byť vytvorené listinné rovnopisy, následne bol §31a doplnený do ZoEGOV, v roku 2018 zverejnil UPPVII vykonávaciu vyhlášku o tvorbe LR EUD a DoA, rovnako eFORM pre doložku. A NASES postupuje v zmysle týchto predpisov, neviem či bola na začiatku inšpirácia konkrétnou krajinou EU, skôr si myslím, že je to logické vyústenie aktuálnych podmienok.

Ako bola vyhodnotená NASESom prevádzka hybridnej pošty Okresného súdu Banská Bystrica, aké pros/ cons z toho procesu boli zohladnené v CÚD.

Nerozumiem, čo presne myslíte, aké vyhodnocovanie? CUD podľa môjho názoru rieš komplexnejšie doručovanie, napr.rieši aj elektronické doručenky, čo OS BB dnes napr. myslím nemajú, je tam viacero odlišností.

nie som pracovník NASESu, len pracujem pre NASES. Píšem tu na s.d ako súkromná osoba, nie NASES, ak ale je v tom problém, nemusím písať :wink: všetky veci si samozrejme viete overiť, ale nemám oficiálne splnomocnenie NASES, tak preto.

Čo sa týka môjho mena, svoje meno píšem na oficiálnych dokumentoch, kde riešim veci okolo CUD, moje iniciály tu sú zhodné s mojim menom.

1 Like

Ok, uz rozumiem, v pohode :slight_smile:

Co mam stale ale otazku, ze preco sa pri tvorbe vysvetlujucej microsite-y https://novaobalka.sk/ nepostupovalo podla ID-SK?

Takže listinný rovnopis ako výstup z hybridnej pošty bude môcť účastník použiť aj o 10-20 rokov na právne účely bez ohľadu že DoA je oddeliteľná od obsahu rozhodnutia a rovnopis sa nikde neukadá, má teda tie isté právne účinky.

napr. účastník konania namieta, že mu neboli doručené všetky listiny, ktoré mu mali byť doručené, ako OVM overí že mu boli doručené, pokiaľ nemáme doručovaný rovnopis rozhodnutia?

ak sa vkladajú nové znaky do rozhodnutia tak nám vzniká nový dokument nie

NASES teda nebol inšpirovaný žiadnou inou krajinou EÚ a ani nevyhodnocoval doručovanie hybrindou poštou OS BB. Nie je teda s čím porovnať.

Ako chce napríklad nases zabezpečiť integritu listinného rovnopisu, nakoľko listiny nie sú pevne spojené, nie sú tam vlastnoručné podpisy, autorizačná dolkožka je oddeliteľná resp. odelená od obsahu rozhodnutia?

čo v prípade ak sa objavia po rokoch viaceré úradné rovnopisy akožto výstupy z hybridnej pošty s odlišným obsahom?

jasne aj do elektronicky podpisaneho mozes carbat ale az za podpis a kedykolvek si mozes dat zobrazit verziu ktora je pred podpisom.