Vývoj a danie softvéru Informčného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ)

Obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Predmet obstarávania: Vývoj a danie softvéru Informčného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17497 - MSS

II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú služby spočívajúce vo vytvorení Jednotného informačného systému Národný register znečisťovania, ktorý má zabezpečovať zber, spracovanie, validáciu a prezentáciu údajov oznamovaných prevádzkovateľmi SR v zmysle relevantných národných predpisov. Zároveň má zabezpečiť elektronické reportovanie údajov a požadovaných metainformácií do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktoré sú špecifikované v Nariadení Európskeho Parlamentu a rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ako aj požiadavku článku 4 Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám o životnom prostredí. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
840 668,33 EUR bez DPH

Je potrebne mat toto:

Úspešný uchádzač je povinný ku dňu podpisu zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi:
a) platnú poistnú zmluvu profesijnej zodpovednosti (poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou) na poistnú sumu min. vo výške predpokladanej hodnoty zákazky , alebo ekvivalent v inej mene, pričom okrem úspešného uchádzača nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou člena úspešnej skupiny dodávateľov. Uchádzač je povinný mať uzatvorené uvedené poistenie počas celej doby platnosti zmluvy na dodanie premetu zákazky.
b) originál resp. úradne overenú kópiu platného certifikátu kvality v zmysle požiadaviek normy systém manažérstva
informačnej bezpečnosti minimálne podľa ISO 27001:2005 vydaného nezávislou inštitúciou, prípadne jeho ekvivalent
osvedčujúci zavedenie rovnocenných opatrení podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu.

Kolko mikro a MSP v SR ma manazerstva kvality?