Red Flags: WiFi4SK

Názov: WiFi4SK (WiFi pre Teba)

Garant: ÚPPVII SR (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)

Stručný opis: Dopytovo-orientovaný projekt na podporu zriaďovania voľne použiteľných WiFi sietí na verejných priestranstvách.

Náklady na projekt: max. 15.000 EUR na jednu žiadosť, spolu 10.000.000 EUR (podľa štúdie uskutočniteľnosti)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

 • Prebieha podávanie žiadostí o NFP
 • 13.11.2018 (plán) Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Tento projekt vychádza z projektu WiFi4EU realizovanom Európskou komisiou a zavádza systematickú podporu pre lokálne budované riešenia verejne dostupných WiFi sietí. Jeho prednosťami sú jednoduchosť zadania a riešenia, zaujímavá je aj nízka suma uvažovaná pre jeden podporený projekt (doteraz najnižšia v rámci projektov financovaných v OPIS/OPII).
Za negatíva v prípravnej fáze považujeme absenciu naviazanosti tohto projektu na zmeny procesov verejnej správy, priority a ciele informatizácie v SR, neurčenie konkrétnych cieľov a merateľných ukazovateľov a nevykonanie kalkulácie efektívnosti projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital: Z hľadiska dlhodobého riadenia projektu a informatizácie verejnej správy považujeme za potrebné definovať konkrétne ciele a merateľné ukazovatele pre tento projekt, zasadenie projektu do rámca existujúcich stratégií (NKIVS, dokumenty SP) a vytvorenie predpokladanej kalkulácie efektívnosti.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Ide o čisto technologický projekt, ktorý nie je naviazaný na žiadnu zmenu činností verejnej správy a ani nedeklaruje podporu niektorej z realizovaných reforiem VS, špecificky samosprávy či previazanosť s ňou.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Základným cieľom projektu je podporiť vybudovanie wifi sietí, naplnenie tohto cieľa je možné priamo jednoducho sledovať.
V projekte nie sú určené žiadne konkrétne merateľné ukazovatele, alebo kvantifikovateľné ciele.
Projekt neurčuje nakoľko prispeje k naplneniu existujúcich merateľných ukazovateľov OPII alebo NKIVS.
Nie sú známe žiadne metriky, ktorými bude možné posúdiť naplnenie cieľov projektu, okrem počtu podporených dopytových projektov.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::star:

V štúdii je jasne popísaný časový prebeh tak dopytovo-orientovanej výzvy, ako aj požiadavky na realizáciu jednotlivých dopytových projektov (čo bolo uľahčené nízkou zložitosťou zadania).


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Tento projekt nadväzuje na ciele projektu EÚ WiFi4EU, definované nasledovne: “Miestne bezdrôtové pripojenie, ktoré je bezplatné a bez diskriminačných podmienok, by mohlo prispieť k preklenutiu digitálnej priepasti, predovšetkým v spoločenstvách, ktoré zaostávajú z hľadiska digitálnej gramotnosti, a to aj vo vidieckych oblastiach a na odľahlých miestach. Zlepšenie prístupu k rýchlemu a veľmi rýchlemu širokopásmovému pripojeniu, a tým aj k online službám, najmä vo vidieckych oblastiach a na odľahlých miestach, by mohlo zvýšiť kvalitu života uľahčením prístupu k službám, napríklad k elektronickému zdravotníctvu a elektronickej verejnej správe, a mohlo by podporiť rozvoj miestnych malých a stredných podnikov.”

Podľa štúdie uskutočniteľnosti: “Cieľom je dosiahnuť čo najväčšie rozšírenie pozitívnych efektov iniciatívy EK, ktoré sú očakávané ako dôsledok pokrývania verejne dostupných miest v obciach a mestách Slovenska kvalitným signálom WiFi, prostredníctvom WiFi4EU.”


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má napomôcť v zabezpečeniu dostupnosti (rýchleho) pripojenia k sieti Internet na verejných priestranstvách.
V štúdii nie je žiadnym spôsobom vyhodnotené previazanosť pozitívnych efektov tohto projektu s cieľmi informatizácie verejnej správy doteraz rozpracovanými v strategických dokumentoch SR.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola vypracovaná, bolo umožnené jej pripomienkovanie, obsahuje dostatočnú mieru detailov pre posúdenie realizovateľnosti vytýčených cieľov (čo bolo uľahčené nízkou zložitosťou zadania).
Viaceré štandardné časti štúdie uskutočniteľnosti absentujú (napr. definovanie konkrétnych cieľov a merateľných ukazovateľov, kalkulácia efektívnosti, vyhodnotenie voči prioritám informatizácie a cieľom NKIVS), čo je zdôvodňované naviazaním na projekt WiFi4EU a dopytovo-orientovaným riešením s nízkou sumou na jeden dopytový projekt.


Alternatívy :star::star::star::grey_star:

V Štúdii uskutočniteľnosti sú popísané dve alternatívy, ktoré vychádzajú z motivácie projektu - širšie uplatniť koncept podpory definovaný v projekte WiFi4EU.
Pre úplnosť by bolo vhodné zaradiť aj “nulovú” alternatívu, t.j. stav bez podpory tvorby WiFi sietí z OPII (t.j. iba podpora v rámci WiFi4EU). Taktiež by bolo vhodné formálne vyhodnotiť alternatívu centrálne budovaného riešenia pre siete WiFi, najmä ak pre iné typy budovania sieťovej infraštruktúry je v niektorých prípadoch deklarovaná iba vhodnosť centrálnych riešení (viď. napr. Edunet).


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii uskutočniteľnosti sa uvádza: “Vzhľadom na to, že pôjde o dopytovo orientovanú výzvu a výška NFP na jednu žiadosť neprekročí 15 000 EUR tak sa ekonomická analýza nebude robiť.”
Sme však presvedčený, že kalkuláciu efektívnosti investície bolo treba vypracovať pre projekt ako celok voči celkovému objemu plánovanej investície a možným alternatívnym riešeniam.
Bez takejto kalkulácie nie je možné objektívne vyhodnotiť potrebu či vhodnosť investície (napr. voči iným možným projektom v rámci OPII).


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola vopred zverejnená, bolo k nej možné zaslať pripomienky. ÚPVII usporiadalo verejnú prezentáciu zámeru/štúdie a deklaruje záujem o spätnú väzbu k projektu od odbornej verejnosti.
Do pripomienkovania sa zapojili viacerí prevádzkovatelia sietí a dodávatelia komponentov sietí.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 19.3.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti
 • 19.4.2018 Štúdia uskutočniteľnosti schválená
 • 30.7.2018 Vyhlásenie výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP
 • 13.11.2018 (plán) Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola
 • 13.2.20119 (plán) Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola

uprimne, ake alternativy niekoho napadnu ?
Obsahom projekt priamo nesuvisi s infrormatizaciu, ale pomaha budovat prostredie priaznive k vyuzivaniu sirokeho spektra aplikacii. A co by mali byt meratelne ukazovatele ? Teda okrem tych povinnych ze podporena wifina bude funkcna pocas doby udrzatelnosti.
V stave ked sa nic nerobi toto potesi, a ze sa to neda hodnotit podla metriky pre sluzbove projekty podla mna skor znamena ze treba prejavit trochu invencie. Ved SD nie je viazane pravne zavaznou metodikou, ci ?

Snažíme sa menej prihliadať na emocionálne “čo nás teší” a viac na argumentáciu, priority a pod., špeciálne vo veciach kde sme si to všetci spolu dohodli.

Ja osobne pokladám zavedenie verejných 160 wifi sietí na námestiach v dedinách aj bez akejkoľvek diskusie za priepastne lepšiu investíciu ako povedzme jeden “systém podpory tréningového procesu mládeže”. Rovnako ja osobne som rád že si to budú obce robiť sami a nie je to centrálny projekt čo ja viem, napr. DEUSu. Lenže takto otázka nestojí. Fakt by som nechcel byť členom výboru čo tieto štúdie schvaľuje, ak by som za projekty ne/hlasoval na základe úvahy cca. “toto pokladám za projekt dosť dobrý aby išiel ďalej, aj keď ho ešte bude treba trochu korigovať” (citát jedného člena RV pri jednom veľkom projekte).

Ale poďme teda vecne. Napr. tu máme dokument Strategická priorita: Komunikačná infraštruktúra. Síce S.D hlasovalo proti (lebo je totálne odfláknutý), ale je schválený. V ňom sa o wifi píše 1 odstavec textu, konkrétne že bude projekt WiFi4EU a z neho SK vybuduje cca. 60-80 sietí. Nič viac tam nie je naplánované. Teda asi WiFi4SK je v nesúlade s týmto dokumentom?
Zároveň sa tam uvádza: “Bezplatný Wi-Fi internet by mal byť dostupný na verejných priestranstvách vo všetkých mestách a dedinách EÚ do roku 2025.” Je to prianie, alebo cieľ? Máme k tomu nejaký postup, vyhodnocovanie? Projekt WiFi4SK asi teda prispieva k jeho naplneniu? - a hneď máme merateľný ukazovateľ…

Projekt má byť financovaný zo ŠC 7.1 OPII. Tam je relevantný merateľný ukazovateľ “Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet”. Tento projekt k tomu asi nejako prispieva, bude sa to v hodnotení OPII nejako započítavať? V príslušnej investičnej priorite 2a) sa ako-tak súvisiaca aktivita dá nájsť akurát “Budovanie prístupových sietí v oblastiach zlyhania trhu”. Je toto nejako v projekte riešené? Otázky či teda obce, ktoré už si zaviedli wifi na námestí, nie sú v nevýhode, alebo či je v poriadku ak “starú” wifi vypnú lebo chcú žiadať o podporu na novú padli aj na verejnom prerokovaní projektu.

Ako sa určila celková suma určená na tento projekt?
(Ináč je niekde dostupný aktuálny stav čerpania z jednotlivých špecifických cieľov vs. predpokladané alokácie na šc?)

Keď už sme pri takto vzdialených úvahách, ak sa ukáže že toto je životaschopný model (dúfam že áno), najmä s ohľadom na vykazovaciu byrokraciu, a bude teda oveľa viac žiadostí ako je možné z predpokladaných 10M Eur pokryť, budú ďalšie výzvy tohto typu robené z PRV (a nie OPII)? Totiž takto sa to naplánovalo v Strategickom dokumente, viď. napr. tabuľka č.33…

Stále málo invencie?

tu som sa stratil, je to dobre alebo nie ? Na posudenie ci naplna ukazovatele OPII su uradnici, rozhodnutie ci tam dat peniaze je ale politicke. Predstava ze sa to vyjde ako vysledok excelovskej tabulky je naivna.
A takyto projekt ma len velmi volny suvis s informatizaciou VS, presne ako pises maximalne sa da odvolat na par viet. Moj koment bol primarne k tomu ze na hodnotenie takychto projektov su redflagy uplne nevhodne.
Nie kazdy problem je klinec.
Skor by som cakal rozumne pripomienky : V inych OP tiez existuju podobne vyzvy, a dopredu sa uvazuje ako nezahltit administrativou obe strany, napriklad prredpripravene ziadosti o NFP, kde sa doplni par udajov o mieste, nastavia sa limity ktore musi projekt respektovat a jednoduche kriteria na vyhodnotenie. Aby sa to dalo napisat za 10 minut a skontrolovat za 5, a spracovanie ziadosti o platbu za 4 hodiny.

A v zasade je jasne ze toto je len nahradne riesenie ako vobec nieco spravit, druha moznost je rovno rezignovat a vyasfaltovat o 200 m dialnic viac.

Dobrý deň,

V tomto článku sú uvedené odborné stanoviská IT Asociácie Slovenska k hodnoteniam Red Flags (štúdie uskutočniteľnosti k projektom schváleným na Riadiacom výbore PO7, 19. 4. 2018), ktoré boli sformulované na základe konzultácií so zástupcami ITAS v pracovných skupinách k uvedeným projektom, a po oboznámení sa so štúdiami uskutočniteľnosti k jednotlivým projektom.

http://itas.sk/odborne-stanoviska-it-asociacie-slovenska-k-hodnoteniam-red-flags-studie-uskutocnitelnosti-k-projektom-schvalenym-na-rv-po7-19-4-2018/

Vďaka za prečítanie a Vaše reakcie.

Marketingový tím IT Asociácie Slovenska

1 Like

Pravdupovediac, sam som zvedavy ako cela vyzva dopadne. Zatial som o tom hovoril s jednym primatorom a dvoma starostami. Viem ze to nie je reprezentativna vzorka ale ich nazory su celkom relevantne:

 1. problematike prevadzke WiFi nerozumeju
 2. suma penazi na realizaciu takehoto projektu je nizka
 3. naklady na prevadzku nie su hradene co vidia ako problem (okrem ineho nemaju na to ludi)
 4. vzhladom na zlepsujuce sa pokrytie uzemia 4G sietami nevidia z dlhodobeho hladiska (5rokov) dovod preco by sa mali do takehoto projektu pustat

a kedze navyse to SD kritizuje, tak tam pre nich hrozi negativna publicita.
Skoda,
A k meritu : tam kde sa nasiel niekto kto tomu rozumie uz wifii asi maju, pripojit ju na internet obecneho uradu zvladli.
Suma penazi je skutocne mala, realne to chce zrejme dofinancovat s rozpoctu ale ludia nebuud problem, cakam ze to bude popud pre miestne firmy aby presvedcili starostu. Nappisali za neho projekt a potom si to aj zuradovali. Sice takto by zrejme nemalo byt ale lepsie ako nic,
Ale nerozumiem tomu argumentu 4G, ja mam pokrytie 4G ale prepinam na wifi vzdy ked to ide, oni nie ? Zrejme niekde zaostala edukacia.

Jedna vec mi vadi a to, ze v studii uskutocnitelnosti sa akosi automaticky predpoklada, ze o takyto druh projektu bude zaujem. Pri dopytovo orientovanych projektoch by v studii uskutocnitelnosti mal byt urobeny aj prieskum medzi prijmatelmi.

aj tak sa da, ale da sa aj takto. povies co chces a ponuknes peniaze. a to potom zmeni dopyt. ako inak vies dosiahnut to co povazujes za dobre?

Napriklad tak ze budes poznat obmedzenia a priority na strane prijmatela. Tym mozes znizit riziko neuspechu.

vzdy je fajn vediet viac. ale aj pokusit sa nieco spravit je casto lepsie ako nerobit nic

Tak Wifi4Eu na prvy pokus europskej unii nevysiel. “Troska” podcenili napor obci, ktore sa pokusali podat ziadost. Po tom ako web nevydrazal napor hned v prvych sekundach bol niekolko tyzdnov dole. Teraz sa tam objavila hlaska:

https://www.wifi4eu.eu/

Napriek veľkému úspechu, pokiaľ ide o počet predložených žiadostí, bola Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) Európskej komisie nútená rozhodnúť o zrušení prvej výzvy na predkladanie žiadostí, ktorá sa začala 15. mája. Po dôkladnom preskúmaní dospela k záveru, že technická chyba neumožnila žiadateľom podať žiadosti za rovnakých podmienok.

Európska komisia je odhodlaná zachovať spravodlivosť a spoľahlivosť verejnej súťaže.

Nová výzva na predkladanie žiadostí sa začne na jeseň 2018 (presný dátum bude oznámený).

Prevádzka portálu sa obnoví po ukončení vývoja príslušných informačných technológií.

Ak ste už zaregistrovali na tomto portáli svoju obec alebo spoločnosť, ktorá má Wi-Fi zariadenia inštalovať, budete informovaný e-mailom o opätovnom sprevádzkovaní portálu a dátume začiatku nasledujúcej výzvy na predkladanie žiadostí. Nebudete sa musieť znovu zaregistrovať.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na Europe direct.

Ďakujeme za porozumenie.

1 Like

Dnes bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí.
ÚPVII tomu robí aj (správne) dosť reklamu:

Ahojte, urobil som vizualizáciu nad úspešnými projektami, ktoré sa mi podarilo dohľadať. Je to zaujímavé pre orientáciu a tiež úspešné žiadosti sú dosť koncentrované. Vizzy | Dotácie Wifi pre Teba

3 Likes

Pekna praca, paci sa mi ta heat mapa. Ale kedze to bola vyzva pre vsetky obce, aby si vedel urobit zavery ku koncentracii uspesnych stalo by za to urobit taketo nieco pre neschvalene ziadosti alebo pre ziadost celkom. Potom by bolo zrejme ci je mozne urobit nejake zavery.
Neviem ci je to mozne ale ak ano tak zaujimave by boli napriklad aj informacie o dodavateloch, ci tam nie je nejaka koncentracia.

dík no hej dalo by sa okolo toho ešte viac urobiť a ísť do hĺbky :slight_smile: ale to už prenechám organizáciám typu TIS, médiám, respektíve ľuďom čo sa tomu venujú. tí dodávatelia by sa dali z crz stiahnuť

K takymto typom projektom mam svoje vyhrady, aj ked sa daju pokladat za zmysluplne. zakladna vyhrada je, ze niektori si to zriadili za svoje vlastne a vlastne tym potlacame aktivity obci, pretoze tie ktore to sami urobia su znevyhdonene a za druhe aj tak sa neujde vsetkym a to na zaklade coho, kto bude rozhodovta, ze dame prvym ktori sa prihlasia, dame tym ktori maju znamosti, dame tym co to najlepsie napisu (nuz tam nei je velmi co hodnotit), proste vsetky taketo nazvem “dotacne” projekty, v principe nicia prostredie a demotivuju v konecnom dosledku. Ale apson nie su to cisto presustrovane peniaze, len aby to nedopadlo tak, ez WiFI bude fungovat kym su EU peniaze a potomn aj v obce dostupne WiFI zanikne …

Rozumiem, ale nie je presne toto podstatný princíp fungovania verejnej správy, kde je “spoločný rozpočet”, ktorý sa delí ad-hoc? (Napr. presne takýto dojem mám z celého rozdeľovania eurofondov.)

Ano dotacne eurofondy ci lubovolne dotacie, povazujem za velku skodnu (WiFi projekt inklinuje tymto smerom), tam kde jenutne urobit realny projekt a dat ziadost, je to co by malo/mohlo fungovat (aj ked tam sarapati korupcia, ale tej sa da zabranit, ak sa chce)

nie tak davno som cital o napade zaviest princip “narokovatelnosti” pre samospravu. Ak som to spravne pochopil samosprava ak prejavi zaujem by mala automaticky dostat eurofondy na vyclenene oblasti. Neviem ci sa to ujalo uz som potom o tom nikde necital. Tiez by bolo zaujimave zistit mechanizmus celeho procesu.