Red Flags: Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce

redflags

#1

Názov: Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce

Garant: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR SR)

Stručný opis: Cieľom reformného zámeru je optimalizácia procesov a vybudovanie nového informačného systému pre oblasť výkonu inšpekcie práce.

Náklady na projekt: 6 390 000 EUR (podľa reformného zámeru)
OP EVS: Optimalizácie procesov a činností v rámci NIP a podriadených IP: 1 400 000 EUR
OP II: Elektronizácia služieb NIP: 4 990 000 EUR

Aktuálny stav projektu: Reformný zámer k projektu bol zverejnený na webe Ministerstva vnútra v časti “predložený na schválenie

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer popisuje reformu verejnej správy v projekte OP EVS s názvom Optimalizácie procesov a činností v rámci NIP a podriadených IP. Na to je naviazané vybudovanie informačného systému.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

V časti Plán a Harmonogram realizácie aktivít v reformnom zámere je popísaná postup dosiahnutia cieľov, ktorý vyzerá realisticky.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Ciel reformného zámeru je v poriadku, podrobnejšie zhodnotenie biznis prínosu bude možné až po zverejnení ďalšej dokumentácie projektu.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

V reformnom zámere nie je popísaný súvis s NKVIS alebo inými štátnymi strategickými dokumentami. Popisuje iba interné potreby ministerstva a podriadených inštitúcií. Vítané je deklarované na referenčné registre, či zverejňovanie údajov.


Štúdia uskutočniteľnosti (zatiaľ nie je vyhodnotená)

Štúdia uskutočnisteľnosti zatiaľ nie je dostupná.


Alternatívy (zatiaľ nie je vyhodnotená)

Popis alternatív bude súčasťou ďalších dokumentov po reformnom zámere.


Kalkulácia efektívnosti (zatiaľ nie je vyhodnotená)

Postup kalkulácie efektívnosti sme zatiaľ nevyhodnotili.


Participácia na príprave projektu (zatiaľ nie je vyhodnotená)

V reformnom zámere sa spomína, uvidíme, ako sa bude realizovať.
09


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 02.2018 Reformný zámer zverejnený na webstránke ministerstva vnútra SR