PS 5 - Štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT

Pripomienky prosím do 2.9.2019. Dňa 4.9.2019 bude stretnutie PS5 k tejto téme.

UPPVII to zdôvodňuje ako definovanie rámca, ktorý má určovať vzťahy medzi ním a jednotlivými OVM pri riadení informatizácie, teda to čo majú plniť OVM vo vzťahu k UPPVII pri IT projektoch a ich rozvoji.

Ak tento dokument má slúžiť ako podklad auditorovi UPPVII pre posudenie, či projekt produkuje požadované manažérske výstupy, tak pre toto môže byť užitočný. Vyhláška však o procese auditovania nič nehovorí, takže to môže byť v praxi problém. Ak je projekt financovaný z EU fondov, tam to vidím celkom optimisticky lebo sa uzatvára Zmluva o partnerstve medzi OVM a UPPVII, ktorá hádam zabezpečí potrebné audity počas projektu a tým dodržanie vyhlášky.

1 Like

Tak som si to prečítal, poplakal si, a tu sú základné pripomienky:

 • Do celej vyhlášky žiadame podstatným spôsobom zapracovať možnosť agilného vývoja. Betónovanie vodopádového modelu, ako táto vyhláška predstavuje, je v súčasnosti úplne jasné že je skrátka hovadina.

 • §3.1.d “určenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov programov, podprogramov a prvkov z číselníka merateľných ukazovateľov programov, podprogramov a prvkov” - čo sú tie číselníky? kde sa to dá nájsť? Podľa §3.2.b to má byť na webe ÚPVII, kde to je?

 • §3.1.e Uvedené “rozsahy a termíny” majú byť už v tejto vyhláške

 • §4.5.b Hlavný používateľ - ok, dobre. (Toto je pochvala, nech to nevyzerá že všetko iba kritizujeme.)

 • §4 Sem treba doplniť mechanizmus koordinácie čiastkových plnení a delenie fáz+etáp podľa čiastkových plnení. Toto je minimum.

 • §4.8 Návrh aby jedno čiastkové plnenie bolo 2,5M / 730 dní je šialene veľa. Zjavne ÚPVII je neschopné toto nastaviť tak, aby sa projekty reálne delili. Plus toto celé betónuje predražené zmluvy. Žiadame max. 1M / 200 dní !

 • Celkovo žiadame vo vyhláške podstatne dopracovať koncept čiastkových plnení. Minimálne v rozsahu, aby bolo možné efektívne naplniť požiadavky §15.4.d.1 a 2 zákona 95/2019.

 • Žiadame vo vyhláške riešiť aj “projekt ktorý nepozostáva len z dodania jedného funkčného celku” ako veľký projekt, tak ako je uvažované v zákone 95/2019.

 • §5.2 Do štúdie uskutočniteľnosti žiadame doplniť identifikáciu alternatív. To je akosi základná vec pre štúdiu.

 • Žiadame do projektu doplniť špecifické merateľné ukazovatele pre tento projekt, ich definovanie už v Štúdii uskutočniteľnosti a sledovanie ich napĺňania počas celého projektu.

 • Žiadame do vyhlášky povinne zakotviť overenie napĺňania cieľov / merateľných ukazovateľov projektu. A to už pre jednotlivé čiastkové plnenia (z definície čiastkového plnenia majú byť samostatne použiteľné), a súčasne aj pri ukončovaní projektu.

 • Žiadame do vyhlášky zakotviť povinnosť riadiť sa Dizajn manuálom a určiť vyhodnocovanie súladu s ním. (Pozor, to nie je iba “akú farbu majú butoníky”, DM hovorí aj o procesoch.)

 • Žiadame do vyhlášky zakotviť QA mechanizmus, pomocou ktorého ÚPVII bude mať trvalý a úplný prehľad o skutočnom stave projektu a všetkých súvisiacich veciach, a súčasne kľúčové dokumenty/produkty budú podliehať schvaľovaniu zo strany ÚPVII - najmä štúdia uskutočniteľnosti, PID, Register kvality, Plán etapy, Akceptačný protokol, Status report, Rámcový návrh riešenia, Detailná funkčná špecifikácia. ÚPVII v rámci QA činností vykonáva aj dohľad nad dodržiavaním smerovania projektu k naplneniu jeho cieľov, dodržiavania princípov informatizácie a architektonických princípov eGov. To čo je teraz uvedené v Prílohe č.2 ako “posúdenie ekonomickej výhodnosti a súladu s programovým riadením” je zúfalo nedostatočné.

 • Žiadame do vyhlášky ako podmienku pre akceptáciu produktov etáp R1 a R2 odovzdanie všetkých podkladových materiálov a zdrojových kódov objednávateľovi, vrátane všetkých práv k nim, viď. §15.2.d.1 a 2 z. 95/2019. Súčasne bez splnenia tejto požiadavky nemôže prebehnúť etapa R5.

 • Žiadame do vyhlášky zakotviť, že nasledovné dokumenty vypracované v projekte, budú po schválení zverejnené. Ak sa dokument mení, zverejňovať priebežne, vždy aktuálnu verziu.

  • P-01 Projektový zámer
  • P-02, I-01 až 03 - Štúdia uskutočniteľnosti
  • I-04 až 09 - Projektový iniciálny dokument (PID)
  • I-10 Zoznam rizík projektu (Register),
  • I-12 Zoznam ponaučení
  • I-13 Zoznam kvality (Register)
  • M-01 Zadania prác
  • M-02 Záznam kvality
  • M-03 Akceptačný protokol pre každý odovzdaný produkt
  • M-05 Finančná správa
  • M-06 Správa o stave projektu (Status report),
  • M-07 Správa o ukončení etapy,
  • M-08 Plán etapy
  • R1-1 Rámcový návrh riešenia (RNR)
  • R1-2 Detailná funkčná špecifikácia (DFŠ)
  • R1-3 Plán testov / TC (DFŠ)
  • dokumenty vytvárané v rámci etáp R2, R3, R4, R5
  • D-01 Správa o dokončení projektu,
  • D-02 Plán kontroly po odovzdaní projektu,
  • D-03 Správa o získaných poznatkoch,
  • D-04 Odporúčanie nadväzných krokov,
  • D-05 Nezávislý audit projektu
  • Zápisy z Riadiaceho výboru
 • Žiadame do vyhlášky zakotviť, že pre nasledovné dokumenty sa vykoná verejné pripomienkovanie. Zaslané pripomienky realizátor projektu vyhodnotí, vrátane informácie o spôsobe vysporiadania pripomienky. Vyhodnotenie pripomienok je zverejnené. Vyhodnotenie pripomienkovania je súčasťou podkladov na základe ktorých prebieha schvaľovanie dokumentu a zasiela sa aj v rámci QA procesu na ÚPVII.

  • P-02 Štúdia uskutočniteľnosti
  • R1-1 Rámcový návrh riešenia
  • D-01 Správa o dokončení čiastkového plnenia / projektu

@VladoR veľa z týchto vecí je zásadných. Keď to nebude riešené, radi spravíme hromadnú pripomienku v MPK. Mám neodolateľný pocit, že opäť sa veci o ktorých sa roky hovorí že je na nich zhoda (napr. agilný vývoj, stanovenie/sledovanie cieľov, delenie projektu/čiastkové plnenia …) v tichosti vytrácajú.

2 Likes

to je ale prirodzene ked to trva roky … menia sa ludia, a vedomosti odchadzaju s nimi … prichadzaju noví ľudia so svojimi zvykmi … Preto to nesmie trvat roky. Inak robil som na par ponukach pre cesku verejnu spravu a tam mam tu skusenost, ze analyza a navrh je samostatny proces a tender. A vysledna analýza (nieco ako HLD) je sucastou Verejneho obstarka na implementaciu …a Detailna specifikacia casto byva tiez ako vstupny dokument co riesitel rovno dostane, Tak sa nestane ze vitaz si analyzu napise podla seba a nejako doklepe zodpovedných aby to podpisali …
Neviem ci to je v cechach vsade tak, ale na 2 projektoch kde som sa mihol to tak bolo.

1 Like

Aktuálna informácia z pracovnej skupiny je, že hodnota veľkých projektov by mala vo vyhláške klesnúť na 1 mil. EUR (rozhodnutie vedenia UPPVII)

Pripájam aktuálnu verziu návrhu Vyhlášky o riadení projektov, ktorá bola predmetom dnešného stretnutia pracovnej skupiny (zmeny sú vyznačené farebne). Zároveň pripájam aj obrázok, ktorý ilustruje rozhodovacie procesy a dokumenty v jednotlivých fázach prípravy a realizácie projektov.
UPPVII_návrh vyhlášky k projektovému riadeniu_03.09.2019.docx (77.4 KB)
OBRAZOK c_1 - Fazy projektoveho riadenia_20190904.pdf (34.0 KB)

vidim ze sa v nej zohladnuje aj realna potreba integralneho riesenia cyber/info sec vo fazach projektu, konecne!

Po diskusiách a pripomienkovaní v pracovnej skupiny sme sa v pracovnej skupine dopracovali do štádia hlasovania o návrhu Vyhlášky o riadení projektov. Žiaľ, z nášho pohľadu je v aktuálnom znení návrhu Vyhlášky ustanovenie čl. 4 bod 11. o delení projektov na časti, ktoré nekorešponduje s našimi pripomienkami (text nájdete zvýraznený v priloženom dokumente) = “…cena jedného čiastkového plnenia (veľkých projektov) nesmie presiahnuť 70% z celkovej ceny projektu…”. To v reále znamená, že napr. cena čiastkového plnenia pri projekte za 15 mil EUR nesmie presiahnuť 10,5 mil EUR.

Poprosím o vyjadrenie a prípadné odkazy na pôvodné stanoviská podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a prípadne ITAS, v ktorých sa vyjadrovali k tejto téme.

Aktuálne znenie návrhu Vyhlášky o riadení projektov si môžete pozrieť tu:
Návrh vyhlášky o riadení projektov_2019_okt_final.pdf (1.1 MB)

Prince2 je potrebne zjednodusit a netreba objavovat teplu vodu. EU pre IT projekty v statnej sprave ma zjednodusenie a prisposobenie, je to metodika OpenPM2, kedze je OPEN staci ju prevziat a pouzivat …

OpenPM² is a project management methodology designed by the European Commission . Its purpose is to enable project teams to manage their projects effectively, and to deliver solutions and benefits to their organisations and stakeholders. While OpenPM² is suitable for any type of project, it is ideal for projects related to the public sector, or EU programmes and grants.

OpenPM² is a free version of the PM² developed by the Commission in 2007. It incorporates elements from globally accepted best practices, standards and methodologies. OpenPM² gives open access to the PM², widening the circle of beneficiaries across Europe and enriching the methodology with additional good practices and examples. It aims to improve project management competency in the EU.

What OpenPM² offers now:

 • PM² Guide - Open Edition - new version published in October 2018!
 • PM² Templates
 • PM² Online resources (wiki)
 • A Project Support Network (PSN) - a network/community of PM² users that can support each other in rolling-out PM² in their organisations, and with using the PM² methodology in their projects.

Coming soon:

 • Establishment of an OpenPM² Project Support Network, a network of local Project Support Offices
 • Publication of the remaining PM² publications

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac3e118a-cb6e-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-83307127

1 Like

:smiley: @Jody … ale su na to certifikacie ? ako inak odplašíš bez povinnosi certifkácií malá šikovné firmy ? :wink:

V prvom rade tu metodiku pouzivaju EU organizacie, kt. nakupuju SW riesenia a vacsinou si nakupuju aj PM externistov (ten kona v mene uradu je oproti dodavtelovi, ma pravo vyzadovat zmenu PM dodavatela) ak nemaju vlastnych. Ale rozumiem zase sme pri SK realiach, ze niekoho je potrben obmedzit v tendroch, ale to snad uz raz nech skonci - tiez by bolo vhodne sa poucit ako robia tendre v EU (nevidle som vyhodit niekoho kvoli tomu ci ma certifikat na PM, obstaratvatela ma zaujimat co robil co vie, akemal proejkty, cerftifikat je len dodatocna kvalifikacia do hodnotenie (alebo nie).

to je vzdušný zámok. Prečo by to niekto robil ? Ešte nikto za také niečo nebol ani napomenutý, nie to ešte odsúdený … Sudcovia sa tež zľakli až keď sa prevalila Jankovská, aj to len niektorí. Protesty S.D. už nič neznamenajú, zhadzujú sa zo stola, aleb odignorujú … tak čo má zabrániť používaniu osvedčených taktík ?

V kazdej civiliziovanej krajine, to najprv bolo podobne a postupne sa znormalizovalo (v severskych krajinach uplne, vo vyspelych zapadnych z velkej miere, v juzanskych sa zatial nevysporiuadalo). Zmenit to mozu len ludia, kt. si musia uvedomit, ze v poraidku a bez korupcie je lepsi zivot pre vsetkych aj pre podnikatelov a firmy kt. dnes korumpuju. AK ludia dospeju k takemu presvedcenieu (vacsina), co dne snie j, pretoze ak by si dnes iu nas vymenil ludi, tak novi a ich novi prisluhovaci budu robit to iste alebo podobne (aj ked sa tvaria, ze to idu robit inak). Je si potrebne uvedomit, ze “hore” robia len Ti co im dole dovolia älen oni mozu vytvorti talk na zmenu, tlak nie je ulica - to je len doplnok, ale tlak a presvedcenie musi byt u vacsiny napr.75% ludi a to dnes nie je,tkaze zmena bude, az ked bude toto povedomie … este sme daleko od toho. S.D. nema vytlak 75%, prezentuje mensinu, ale dobre ze taka existuje.

1 Like

§ 6 (2) b), chyba osoba zodpovedna za informacnu/kyberneticku bezpecnost. Explicitne pokrytie tejto role v projekte je v dnesnej dobe nutnost.

Vyhláška si veselo pláva ďalej:

1 Like

Pomerne dost pripomienok je zapracovanych. Ideme teda do zasadnej pripomienky?

Zásadná pripomienka bola, 800 podpisov. Následne sme sa s ÚPVII zopárkrát k tomu rozprávali, až po formálne rozporové konanie.
Tu je zápisnica: Návrh zápisnice k hromadnej pripomienke S.D.docx (26.8 KB)

Čo sa nepodarilo:

 • čiastkové plnenia zostali “max. 70%”, čiže toto ustanovenie zITVS je nanič
 • žiadne systematické riešenie pre agilný prístup
 • rola ÚPVII pri riadení projektov je príliš malá, všetky doterajšie problémy asi budú pretrvávať

Podarilo sa najmä:

 • povinnosť odovzdať kód + podklady, ináč sa projektový proces nemôže pohnúť
 • povinnosť zverejňovať všetky (!) projektové dokumenty, aj zápisy RV, nastavené že cez MetaIS
 • povinnosť verejného pripomienkovania, cca. ako teraz pre ŠÚ OPII projektov
 • povinné agilné/UX kroky pre vývoj GUI, obdoba pre verejné API
3 Likes