Red Flags


Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe [Projekty] (10)
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) [Projekty] (9)
Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service [Projekty] (17)
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy ( 2 ) [Projekty] (26)
Red Flags: DCOM+ ( 2 ) [Projekty] (22)
Red Flags: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov [Projekty] (2)
Red Flags: Informačný systém Centra právnej pomoci [Projekty] (4)
Red Flags: Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie [Projekty] (2)
Red Flags: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR [Projekty] (1)
Red Flags: Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO [Projekty] (3)
Red Flags: Informačný systém výstavby [Projekty] (2)
Red Flags: Pamiatkový informačný systém [Projekty] (1)
Red Flags: Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže [Projekty] (1)
Red Flags: Optimalizácia systému verejného obstarávania [Projekty] (2)
Red Flags: Register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) [Projekty] (2)